Leadership Trainning Program 开放通知

        为凝聚会员力量建设更好的门萨分会,门萨中国将在今年12月26号对亚洲会员及准会员开办Leadership Training Program,课程的最新信息以及报名方式已经更新,具体请查看“会员-活动”页面。期待您的参与!

                                                                                                         门萨中国

                                                                                                  2014年11月